Free shipping for orders from 50€

Splošni pogoji poslovanja

 1. Področje uporabe

1.1 Vse pogodbe med stranko in

SENA FLORA d.o.o.,
zastopnika dr. Med. Martin Fon in Peter Fon, BA
naslov: Oprešnikova ulica 60, 4000 Kranj, Slovenija
e-naslov: info@sena-flora.com

poslovni register: AJPES
matična številka: 8206538000
davčna številka: SI 92997104

so sklenjene izključno na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja (SPP). V kolikor obstajajo drugačni pogoji, morajo biti le ti izrecno pismeno dogovorjeni med SENA FLORA d.o.o. in kupcem. Veljavnost teh splošnih pogojev poslovanja se nanaša na celotno poslovno razmerje med dobaviteljem in kupcem in jo kupec tiho prizna pri uporabi spletne strani.

1.2 Potrošnik v smislu naslednjih določb je vsaka fizična oseba, ki sklene pravno transakcijo z namenom, ki ni v zvezi z njeno poklicno dejavnostjo. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali pravna družba, ki pri opravljanju pravne transakcije izvaja svojo poklicno ali komercialno dejavnost.

 1. Ponudba in vsebina naročila

Predstavitev izdelkov v spletni trgovini ni pravno zavezujoča ponudba ponudnika, temveč le povabilo kupcu, da predloži ponudbo za nakup.

 1. Bistvene značilnosti blaga

SENA FLORA ponuja cvetove in polinate od evropske konoplje (THC < 0,2%) kot dišavo. Izdelki niso namenjeni za konzumacijo. Poleg tega se ne smejo uporabljati za nadaljnjo predelavo, če nastali izdelek ni v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo. Količina blaga je podana v gramih.

 1. Postopek naročanja in sklenitev pogodbe

4.1 Stranka lahko brez obveznosti izbere izdelke iz ponudbe prodajalca in jih s pomočjo gumba »dodaj v voziček« da v tako imenovani nakupovalni voziček.

4.2 Potem gre lahko kupec v nakupovalnem vozičku s pomočjo gumba »k blagajni" proti zaključku naročilnega postopka.

4.3 S pritiskom na gumb "Kupi" da stranka zavezujočo ponudbo za nakup blaga v nakupovalnem vozičku. Pred pošiljanjem naročila si lahko stranka kadarkoli ogleda in spremeni podatke. Potrebne informacije so označene z zvezdico (*).

4.4 Prodajalec nato kupcu po elektronski pošti samodejno pošlje potrdilo o prejemu, v katerem je naročilo ponovno navedeno, kupec pa ga lahko preko funkcije »Natisni« natisne (potrdilo naročila). Samodejno potrdilo o prejemu naročila zgolj dokumentira, da je prodajalec prejel kupčev naročilo in ne pomeni, da je zahtevek sprejet. Nakupna pogodba se sklene, ko prodajalec naročeni izdelek kupcu pošlje ali izroči oziroma v roku 4 dni z drugim elektronskim sporočilom izrecno potrdi sprejem naročila ali da je poslal račun.

4.5 Če kupec kupuje s predplačilom, se pogodba sklene z sporočilom bančnih podatkov in zahtevkom za plačilo. Če plačilo kljub zapadlosti in kljub ponovni zahtevi ne prispe v roku 10 koledarskih dni po potrditvi naročila, prodajalec odstopi od pogodbe. Naročilo je tako neveljavno in prodajalec ne rabi izpolniti obveznosti dostave. Naročilo je s tem razveljavljeno brez kakršnih koli posledic za kupca in za prodajalca. Rezervacija izdelka pri naročilu s predplačilom je tako največ 10 koledarskih dni.

 1. Cene in stroški dostave

Cena, ki jo dobavitelj navede v evrih (€), predstavlja bruto vrednost blaga in tako vključuje zakonsko določen davek na dodano vrednost. Pri naročilu se kupcu prikaže skupna cena za nakupno pogodbo, ki dodatno vključuje tudi dejanske stroške pošiljanja. Stroški pošiljanja bodo fakturirani v vrednosti poštnine ali kot povšalni znesek. Zakonske stopnje davka na dodano vrednost (DDV) lahko zavisijo od kategorije izdelka.

 1. Plačilni pogoji

6.1 Plačilni rok zapade nemudoma z naročilom. Plačilo se smatra kot pravočasno, če se znesek iz transakcije prenese na dan zapadlosti. Naročnik lahko izbira med različnimi načini plačila: predplačilo / bančno nakazilo, kreditna kartica, Paypal, Coinbase Commerce (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin). Poleg teh splošnih pogojev poslovanja veljajo pri plačilu tudi pogoji ponudnikov za obdelavo plačil; kot naprimer Paypal: https://www.paypal.com/al/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_US

Pri plačilu preko Paypala shrani ponudnik pri Paypalu shranjen e-mail naslov in naslov prejemnika, da bi lahko sprovedel naročilo.

6.2 Če stranka kot način plačila izbere bančno nakazilo, mora izdati nalog za nakazilo v roku enega tedna od prejema potrdila o prejemu naročila. Stranka nosi tveganje za zamudo ali za neizvedbo nakazila na račun ponudnika, razen če ni vzrok pri sami banki. Izdelki se dostavijo po prejemu plačila.

6.3 Račun se pošlje izključno po e-pošti. Pri naročilu preko spletne strani se račun plošlje skupaj s potrdilom o sprejemu naročila.

6.4 Pri denarnih nakazilih iz držav izven Enotnega evropskega plačilnega prostora (SEPA ; Single Euro Payments Area) nosi stranka morebitne dodatne stroške nakazila.

6.5 Če je plačilo izvedeno v drugi valuti kot €, lahko pride do tečajnih razlik. V tem primeru ponudnik izračuna ceno z menjalnimi tečaji Evropske centralne banke na dan plačila.

6.6 Pri poslovanju s podjetji lahko ponudnik pod določenimi pogoji podjetju da možnost plačila izdelkov po povzetju. Pri tem mora biti dolgovani znesek na računu ponudnika poravnan najkasnenje na dan zapadlosti.

6.7 Pravica do pobotanja je izključena, razen če nasprotni zahtevek temelji na odločbi sodišča ali če je pismeno potrjen s strani prodajalca.

 1. Zamude pri plačilu

7.1 Pri neplačilu kupca ima ponudnik pravico zahtevati zakonite zamudne obresti po stopnji 4% nad osnovno zakonsko določeno obrestno mero. Če stranka deluje v okviru svojega podjetja, je zamudna obrestna mera 9,2% nad osnovno zakonsko določeno obrestno mero.

7.2 Ponudnik lahko poleg zakonsko določenih obresti zahteva tudi odškodnino za drugo dodatno nastalo škodo, ki jo povzroči stranka kot predvsem za stroške ustrezne izvensodne izterjave dolgov, v kolikor so ti v razumnem razmerju s terjatvijo.

7.3 Naše podjetje je upravičeno v primeru neizpolnjevanja plačila kupca od datuma dostave blaga zahtevati obrestne obresti. Če ni dosežen sporazum o višini obrestnih obresti, so le te tudi 4% letno.

9 Dostava

Dostava se izvrši nemudoma, vendar najkasneje v roku 30 dni. V primeru zamude dostave več kot dva tedna imata tako kupec kot tudi dobavitelj pravico odstopa od nakupne pogodbe. Blago bo odpremljeno, ko stranka izpolni vse svoje pogodbene obveznosti. Praviloma je to polno plačilo zneska računa.

 1. Razpoložljivost blaga

10.1 Če so izdelki, ki jih je kupec izbral, trajno nedostopni in gumb za naročilo tega izdelka še ni bil deaktiviran, to dejstvo ponudnik sporoči stranki v potrdilu prejema naročila. V tem primeru ne pride do sklenitve pogodbe za te izdelke. V tem primeru ponudnik nemudoma vrne morebitna plačila. Alternativno lahko stranka namesto teh naroči druge enakovredne produkte.

10.2 Če je izbrani izdelek le začasno nedostopen, dobavitelj o tem obvesti naročnika  v potrdilu naročila. V tem primeru lahko stranka tudi vztraja pri pogodbi in ima z vidika razpoložljivosti pravico do prejema blaga v skladu s časovnim zaporedjem vseh prihajajočih plačil od različnih strank pri ponudniku.

 1. Prenos tveganja pri pošiljanju blaga

11.1 V primeru potrošniških transakcij tveganje izgube ali poškodbe poslanega blaga preide na kupca šele po tem, ko se blago dostavi stranki ali od stranke določeni tretji osebi, ki ni identična s prevoznikom.

11.2 Če pa je stranka kot potrošnik sklenila prevozno pogodbo brez uporabe izbirne možnosti, ki jo predlaga ponudnik, se tveganje prenese na stranko takoj, ko je bilo blago dostavljeno prevozniku. Razen če ni drugače dogovorjeno, stranka s tem trenutkom prevzame lastništvo nad blagom hkrati s prenosom tveganja.

11.3 Pri pošiljanju izdelkov kupcu kot končnemu potrošniku, preide tveganje izgube ali poškodbe na kupca, ko prejme izdelek. Pri pošiljanju izdelkov kupcu kot podjetju, preide tveganje izgube ali poškodbe na podjetje ob predaji izdelkov prevozniku.

 1. Odgovornost

12.1 Ponudnik je brez omejitev odgovoren pri kršitevi svojih dolžnosti iz malomarnosti ali z namenom. Pri poslovanju z podjetji nosi kupec dokazno breme za obstoj lahke ali hude malomarnosti.

12.2 V primerih rahle malomarnosti kupec nima pravice do zahtevka za odškodnino. Vendar to ne velja za odškodninske zahtevke zaradi telesne poškodbe, pri kršitvi bistvenih pogodbenih obveznosti, ki jih je nujno treba izpolniti za doseganje pogodbenega cilja in v primeru škode na izdelkih namenjenih za obdelavo. To ne zadeva pravic kupca iz ponudnikove odgovornost za izdelke.

12.3 Če je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost zaposlenih, zastopnikov in posrednikov prodajalca.

 1. Pridržek lastninske pravice

Vse pogodbe med stranko in ponudnikom so sklenjene pod pridržkom lastninske pravice. Dobavljeno blago ostane v lasti ponudnika, dokler kupec v celoti ne plača nakupne cene. Če je kupec že prejel blago kljub neplačilu zneska računa, nosi on tveganje amortizacije ali izgube blaga do datuma celotnega plačila nakupne cene.

 1. Jamstvo in garancija

Za blago predstavljeno v spletni trgovini, velja zakonsko določeno jamstvo. Poleg tega opis storitve v katalogih in v spletni trgovini nima značaja dodatnega zagotovila ali garancije.

 1. Pravica do odstopa od pogodbe

15.1 Stranka v vlogi potrošnika lahko v štirinajstih delovnih dneh od prejema blaga brez navedbe razloga odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov.

15.2 Rok za možnost odstopa se prične s kupoprodajnimi pogodbami in drugimi pogodbami, namenjenimi nakupu izdelka proti plačilu na dan, ko kupec ali tretja stranka, ki jo imenuje stranka in ne deluje kot prevoznik, dobi blago. Če je kupec naročil več blaga pod enim naročilom, ki se dostavi ločeno, na dan, ko kupec ali tretja stranka, ki jo imenuje stranka in ne deluje kot prevoznik, pridobi lastništvo zadnjega dobavljenega blaga. Zadostuje, če je stranka poslala odstopno izjavo v odstopnem roku. Odločilen je datum predaje izjave o odstopu.

15.3 Izjavo o odstopu lahko pošljete neuradno po elektronski pošti na info@sena-flora.com ali po priporočeni pošti na zgoraj nevedeni naslov ponudnika. Uporabnik lahko uporabi priloženi obrazec za umik, kar pa ni nujno.

15.4 Pravica do odstopa ne velja za blago, ki je narejeno po specifikaciji stranke ali je jasno prilagojeno strankinim osebnim potrebam. Poleg tega pravica do odstopa ne velje, če je bilo blago poslano zapečateno, pečat pa je bil odstranjen po dostavi. Pravica do odstopa tudi ne velja za blago, ki se lahko hitro pokvari ali katerega datum poteka hitro preteče.

15.5 Učinek odstopa, ki je dejansko prijavljen dobavitelju, je, da se plačila, ki jih je stranka opravila, vključno s stroški dostave za standardno dostavo, načeloma vrnejo takoj in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je dobavitelj prejel obvestilo o odstopu. Pri odstopu od pogodbe se povračilo nakupne cene, če ponudnik ne ponudi drugače, lahko zadrži, dokler blago ni vrnjeno oziroma dokler ni ustreznega dokazila, da je bilo blago poslano nazaj.

15.6 Povračilo plačil bo izvedeno na enak način, kot ga je opravila stranka in brez zamudnih obresti. Poleg tega ponudnik ne vrne dodatnih stroškov posebne dostave.

15.7 Kupec mora nemudoma in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko je bila vložena izjava o umiku, blago poslati ponudkniku nazaj. Če je blago dokazano poslano nazaj v tem roku, se vrnitev pošiljke šteje za pravočasno.

15.8 Kupec mora v celoti vrniti prejeto blago, v originalni embalaži in skupaj z vsemi dodatki, ki jih le ta vsebuje na naslov SENA FLORA d.o.o., Oprešnikova ulica 60, 4000 Kranj.

15.9 Potrošnik nosi vse neposredne stroške vračila.

 1. Shranjevanje besedila pogodbe

16.1 Besedilo pogodbe shrani prodajalec. Splošni pogoji poslovanja so dostopni preko spleta. Stranka ima možnost, da pred oddajo naročila natisne besedilo pogodbe s funkcijo tiskanja v svojeem brskalniku v zadnjem koraku naročila.

16.2 Po oddaji naročila bo stranka prejela potrdilo o naročilu z vsemi podatki o naročilu na elektronski naslov, ki ga je navedla. Poleg tega ponudnik pošlje kupcu tudi kopijo splošnih pogojev poslovanja po oddaji naročila.

 1. Zasebnost

17.1 Osebni podatki stranke se uporabljajo le za izpolnitev namena in v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

17.2 Osebne podatke, ki jih stranka navede v okviru svojega naročila, uporablja ponudnik za izpolnjevanje in obdelavo pogodbe. Ponudnik obravnava te podatke zaupno in jih posreduje izključno tretjim osebam, ki so nujno vključene v naročanje, plačilo in dostavo.

17.3 Stranka ima na svojo zahtevo pravico do brezplačne informacije o svojih osebnih podatkih, shranjenih pri ponudniku. Poleg tega lahko stranka zahteva popravek nepravilnih podatkov, pa tudi blokiranje in brisanje njegovih osebnih podatkov, razen če tega ne preprečuje zakonska obveza hranjenja poslovnih podatkov.

17.4 Dodatne informacije o naravi, obsegu, lokaciji in namenu zbiranja, obdelave in uporabe zahtevanih osebnih podatkov s strani prodajalca najdete v Izjavi o varovanju osebnih podatkov.

 1. Sprememba naslova stranke

Stranka je dolžna sporočiti spremembe svojega bivalnega ali poslovnega naslova ponudniku, dokler pogodbena transakcija ni v celoti izpolnjena. Če tega ne sporoči, se šteje, da so bile pošiljke in sporočila prejeta, tudi če so poslane na zadnji znan naslov.

 1. Avtorske pravice

Načrti, skice ali drugi tehnični dokumenti ostanejo tako kot vzorci, katalogi, brošure, ilustracije in podobno vedno intelektualna lastnina ponudnika. Stranka ne dobi nobenih pravic uporabe ali koriščenja.

 1. Pravica do pridržanja

Če ne gre za potrošnika, je stranka pri utemeljeni reklamaciji – razen v primeru celotne razveljavitve pogodbe - upravičena le do pridržanja razumnega dela vrednosti bruto fakture.

 1. Prepoved obdelave

Izdelke, kupljene od dobavitelja, se lahko nadalje obdeluje le, če se pri tem izpolnjujeje vse zakonske določbe.

 1. Veljavno pravo in jezik pogodb

Uporablja se pravo Republike Slovenije, brez Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni trgovini blaga (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)  in brez referenčnih norm mednarodnega zasebnega prava. To ne vpliva na predpise o varstvu potrošnikov v državi, v kateri ima potrošnik stalno ali običajno prebivališče. Pogodbeni jezik je slovenščina in tudi celotno izpolnjevanje pogodbe je v slovenščini.

 1. Pristojno sodišče in kraj izpolnitve

Pristojno sodišče in kraj izpolnitve je v kraju sedeža dobavitelja, če je stranka podjetnik, pravna oseba javnega prava ali javnopravnega posebnega premoženja. Za potrošnike veljajo zakonski predpisi.